DMCA.com Protection Status

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tiêu chuẩn khí khải đến năm 2018

30/03/2017

Quyết định của Thủ tướng chính phủ về tiêu chuẩn khí khải đến năm 2018

Quyết định tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo, giám sát việc thực hiện của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô-tô bảo đảm từ ngày 1-1-2018 tất cả các loại xe ô-tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4.

 

Lộ trình khí thải Euro IV

Theo cuối cuộc hợp ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ và Bộ Giao thông vân tải cùng với tất cả các nhà nhập khẩu, sản xuất, cung cấp các loại ô tô và nhiên liệu dành cho ngành ô tô nói chung và các ngành xe chuyên dụng nói riêng. Quyết định mới của thủ tướng chính phủ về việc thay đổi lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 có nội dung như sau:

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ:

Số: 436/TTg-CN

V/v thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo qui định tại quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, Ngày 28 tháng 3 năm 2017


Kính gửi: Các Bộ Giao thông vận tải, Tài chính, Công thương, Công an.

Xét đề nghị của Bộ giao thông vận tải (Công văn số 2627/BGTVT-MT ngày 14 tháng 3 năm 2017), kiến nghị của các cơ quan doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam, căn cứ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2017 về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe gắn máy theo Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01 tháng 09 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô sử dụng nhiên liệu Diezel được thực hiện đến hết 31 tháng 12 năm 2017 như chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ tai văn bản số 126/TB-VPCP ngày 10 tháng 03 năm 2017. Ô tô đã được Bộ giao thông vận tải chứng nhận thỏa mãn về khí thải thì được thực hiện các thủ tục liên quan.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô nêu trên, bảo đảm việc hoàn thành thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, sau thời điểm này nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu; đồng thời báo cáo Bộ giao thông vận tải kế hoạch trên. Bộ giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chịu trách nhiệm giám sát thực hiện lộ trình trên, Các Bộ: Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Công an, Công thương giải quyết các thủ tục về hải quan, đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan theo qui định.

2. Giao Bộ giao thông vận tải chỉ đạo, giám sát thực của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô đảm bảo từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tất cả các loại xe sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo đúng qui định tại Quyết định 49/2011/QĐ-TTg; kịp thời báo cáo Thủ tướng chính phủ các vướng mắc, phát sinh và đề xuất giải pháp xử lý bảo đảm thực hiện lộ trình nêu trên.

3. Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu có kế hoạch cung ứng, phân phối xăng dầu mức 4,5 trên thị trường đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô theo qui định của Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg, trong Quý IV/2017 hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng và thương mại cần thiết để đảm bảo cung ứng dầu Diezen mức 4 ra thị trường muộn nhất vào ngày 01 tháng 01 năm 2018. 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

 

Xem thêm và cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường hay các quyết định mới tại website: xetaitoancau.com hoặc xetaitoancau.net

 

Gọi điện SMS  Chỉ đường